ALGEMENE VOORWAARDEN SCOOTERPLAN.NL

U heeft met Scooterplan B.V. een Operational leasecontract afgesloten. Op dit contract zijn de volgende algemene voorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Definities
 1. Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken over ‘‘wij’’ of ‘‘ons’’ wordt bedoeld de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid handelend onder de naam Scooterplan B.V. en de aan Scooterplan B.V. verbonden vennootschappen, zijnde de rechtspersoon die de opdracht voor het verrichten van werkzaamheden of het leveren van zaken heeft aanvaard. 
 2. Lessor: Scooterplan B.V. die een leaseovereenkomst aan een natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf of een rechtspersoon verleent. 
 3. Lessee: de natuurlijke persoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf of de rechtspersoon en een leaseovereenkomst aangaat met Scooterplan B.V..
 4. Leaseovereenkomst: een overeenkomst van operational lease gesloten tussen lessor en lessee met betrekking tot een E-scooter.
 5. Leaseperiode: de periode van het aantal maanden waarvoor het leasecontract wordt aangegaan.
 6. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Scooterplan B.V..

Artikel 2. Rechtsverhouding
2.1 De leaseovereenkomst strekt ertoe om aan lessee een vooraf overeengekomen periode en tegen een vooraf overeengekomen vergoeding, het gebruik van een E-scooter te verschaffen, met volledig behoud van de juridische, economische en fiscale eigendom van de E-scooter door lessor.
2.2 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden voor lessee om de E-scooter technisch te wijzigen, te vervreemden, te verpanden of anderszins te bezwaren, of voor een ander doel te gebruiken dan waarvoor de E-scooter bestemd is, dan wel rechten of verplichtingen voortvloeiend uit het contract aan derden over te dragen.

Artikel 3. Toepasselijkheid 
3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen lessor en lessee waarop lessor deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard. 
3.2 Afwijkende voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.
3.3 In het geval enige bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, zullen de overige bepalingen volledige kracht behouden. De lessor en de lessee zullen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepaling(en) overeen te komen. Daarbij zal zoveel mogelijk het doel en de strekking van een dergelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 4. Aanbiedingen
4.1 Alle aanbiedingen, offertes en andere uitingen zijdens lessor zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld of overeengekomen. 
4.2 Het aanbod op de website is met grote zorgvuldigheid samengesteld. De lessor spant zich ervoor in om te zorgen dat de gegevens volledig en juist zijn. Kennelijke fouten en/of verschrijvingen in afbeeldingen, prijzen, gewichtsopgaven, actieradius of andere indicaties die op de website zijn vermeld, binden lessor niet. 

Artikel 5. Overeenkomst 
5.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door lessee en het voldoen van de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2 Het herroepingsrecht wordt uitgesloten in deze overeenkomst. De lessor heeft niet het recht om zonder opgave van reden een geplaatste bestelling te weigeren en/of ongedaan te maken. 
5.3 De administratie van de lessor geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de tussen de lessee en de lessor gesloten overeenkomst.

Artikel 6. Aflevering
6.1 De ingebruikname en acceptatie van de E-scooter wordt bevestigd door een daartoe op te maken afleveringsformulier, dat door of namens de lessee zal worden ondertekend. Na aflevering en acceptatie van de E-scooter doet de lessor de lessee een contractspecificatie toekomen, waarin de meeste recente contractgegevens vermeld staan.
6.2 De lessor streeft ernaar de bestelling binnen de levertermijn of later aan de lessee bekendgemaakte levertermijn te leveren. Indien de levering vertraagd is, dan zal de lessor daarvan zo spoedig mogelijk een melding maken. 
6.3 Overschrijding van een door de lessor genoemde levertijd levert geen verzuim op, noch kan de lessor hiervoor aansprakelijk worden gesteld. De afleveringstermijn is geen fatale termijn, slechts een indicatieve termijn.  

Artikel 7. Prijzen
7.1 Alle aangegeven prijzen zijn in Euro’s, exclusief BTW en andere heffingen van welke aard dan ook (overheidswege of margeregeling), tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders door de lessor is aangegeven. 
7.2 Wijzigingen in belastingen, accijnzen en dergelijke heffingen van overheidswege worden zowel in de niet-overeengekomen als overeengekomen prijzen doorberekend. 
7.3 Ingeval de lessor na de orderbevestiging een wijziging van de overeenkomst door de lessee aanvaardt, dan wel de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de lessor door de lessee te verstrekken informatie of instructie niet, niet tijdig of niet deugdelijk ontvangt, is de lessor gerechtigd om de daaruit voortvloeiende kosten en renten aan de lessee in rekening te brengen.

Artikel 8. Leasetermijn 
8 De maandelijkse financiële verplichting, hierna te noemen: ‘‘leasetermijn’’, omvat de kosten van het gebruik van de E-scooter en de diensten (services) die als zodanig in het contract van toepassing zijn verklaard. Inbegrepen in de leasetermijn zijn, tenzij anders vermeld: administratiekosten, afschrijvingskosten, verzekering (diefstal en schade), repatriëringsservice, onderhoud, reparatie, vervanging banden en rente. Alle bedragen zijn anders vermeld, exclusief btw. 

Artikel 9. Aanpassing van de Leasetermijn 
9.1 De leasetermijn kan worden aangepast indien zich tussen de datum van tariefberekening en de datum van aflevering van de E-scooter wijzigingen voordoen zoals:
 1. koopprijs van E-scooter en toebehoren;
 2. overheidsheffingen;
 3. verzekeringspremie;
 4. rente. 
9.2 Tijdens de looptijd kan de lessor de leasetermijn aanpassen ingeval van bovengemiddelde kosten (onderhoud, reparaties, schade en zo meer) die het gevolg zijn van onzorgvuldig of onjuist gebruik van de E-scooter. 
9.3 De aangepaste leasetermijn geldt vanaf het moment dat de omstandigheden zich hebben gewijzigd.
9.4 Aan de doorvoering van prijswijziging op grond van dit artikel kan de lessee niet het recht ontlenen een contract tussentijds te beëindigen of te ontbinden. 

Artikel 10. Kosten niet inbegrepen in de Leasetermijn 
10.1 Alle kosten met betrekking tot het feitelijke gebruik van de E-scooter en de bij behorende accessoires, bescheiden en andere toevoegingen en/of uitrustingen zijn voor rekening voor de lessee, tenzij uit het contract anders blijkt.
10.2 Naast de leasetermijn komen voor rekening van de lessee, onder andere:
 1. de kosten voor reiniging van de E-scooter, alsmede de stallingsgelden;
 2. de alle directe en indirecte kosten die het gevolg zijn van onzorgvuldig beheer of onjuiste gebruik van de E-scooter;
 3. de toevoeging van accessoires die op grond van wettelijke voorschriften noodzakelijk of vereist worden;
 4. de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanmaak van nieuwe sleutels;
 5. de alle overige kosten zover niet vermeld in de contractspecificatie, die gemoeid zijn met het normale dagelijkse gebruik en beheer van de E-scooter;
 6. de boetes en overige van overheidswege opgelegde belastingen en heffingen. 
Artikel 11. Reparatie 
11 Indien op het contract staat vermeld dat “reparatie, onderhoud en vervangen van banden” onderdeel uitmaken van het contract, dan heeft de lessee recht op uitvoering van deze services. 

Artikel 12. Privacy
12 Alle persoonsgegevens die de lessee in het kader van de bestelling aan lessor verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de bestelling en zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. Wij verwerken alle persoonsgegevens volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming en wij gaan daar zorgvuldig mee om.

Artikel 13. Aansprakelijkheid en vrijwaring 
13.1 De lessor is niet aansprakelijk voor enigerlei, directe of indirecte materiële of immateriële schade hoe ook genaamd, die de lessee of een derde lijdt in verband met of voortvloeide uit een met de lessor aangegane overeenkomst, een fout, tekortkoming of verzuim van de lessor, een door de lessor gedaan beroep op overmacht of een door de lessor geleverde zaak of door welke (andere) oorzaak dan ook, tenzij de lessee of de betreffende derde aantoont dat de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van de  lessor. 
13.2 Voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat de in de lid 1 omschreven bespreking van aansprakelijkheid niet in stand kan blijven, geldt dat het door de lessor te betalen bedrag terzake van schadevergoeding nooit hoger zal (kunnen) zijn dan het bedrag dat de lessee uit hoofde van de betreffende bestelling waaruit de schadeaanspraak voortvloeit, exclusief BTW aan de lessor heeft betaald en/of verschuldigd is. 
13.3 De lessee zal de lessor op eerste verzoek volledig vrijwaren voor alle aanspraken van derden op de lessor terzake van enig feit waarvoor de aansprakelijkheid in deze voorwaarden is uitgesloten. 

Artikel 14. Overmacht 
14 Indien de lessor door een niet aan haar toerekenbare tekortkoming verhinderd is het contract uit te voeren, is de lessor bevoegd het contract zonder rechterlijke tussenkomst door middel van aangetekende brief te ontbinden, hetzij haar verplichtingen uit het contract op te schorten, totdat de betreffende overmacht opgehouden heeft te bestaan, zonder dat de lessor tot enige schadevergoeding gehouden is. Een tekortkoming is in ieder geval niet aan de lessor toerekenbaar, indien deze veroorzaakt is door niet-tijdige aanlevering door importeur/fabriek/gebruiker aan de lessor, belemmerende overheidsmaatregelen, werkstaking, personeelsgebrek en beschadiging van de E-scooter tussen het moment van het sluiten van het contract en het tijdstip van levering. 

Artikel 16. Controle en klachten
16.1 De lessee is verplicht bij of terstond na aflevering te controleren of het afgeleverde aan de overeenkomst beantwoord en het afgeleverde met name op deugdelijkheid, gaafheid en volledigheid te onderzoeken.
16.2 Indien de lessee een artikel in een beschadigde verpakking ontvangt, dient de lessee deze verpakking niet te openen en terstond de klantenservice van de lessor hierover in te lichten.
16.3 Indien de lessee bij de in lid 1 genoemde controle gebreken en/tekortkoming ontdekt, dient hij deze uiterlijk binnen twee maanden na aflevering schriftelijk aan de lessor te melden. Bij overschrijding van de in dit lid genoemde termijn vervalt elke aanspraak tegen de lessor terzake van die tekortkoming en gebreken. 
16.4 De lessor neemt geen klachten in behandeling die zijn ontstaan ten gevolge van het gebruik en zien op slijtage en beschadigingen.
16.5 Eventuele klachten van de lessee naar aanleiding van de door lessor geleverde zaken dienen schriftelijk gemeld te worden aan de lessor, waarna de klacht zal worden afgehandeld binnen een redelijke termijn welke de duur van zes weken na datum poststempel niet zal overschrijden. 

Artikel 17. Betaling
17.1 De lessee zal de leaseprijs maandelijks bij vooruitbetaling uiterlijk vóór de eerste van de betreffende kalendermaand voldoen. 
17.2 De lessee zal de eerste vergoeding, indien hier sprake van is, direct na ondertekening van het leasecontract voldoen.
17.3 Overige verschuldigde bedragen dient de lessee direct na facturering te voldoen, doch uiterlijk 14 dagen na datum van de betreffende factuur. 
17.4 De betalingen vinden plaats via een automatische incasso. De lessee vult daarvoor bij het afsluiten van het krediet een machtigingsformulier in. 
17.5 De lessor is gerechtigd, bij elke uitvoering van een overeenkomst betaling van het geleverde te vorderen. 
17.6 Bij niet-tijdige voldoening van enige betaling is de lessor gerechtigd, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling vereist is, aan de lessee een rente over de periode van achterstalligheid in rekening te brengen gelijk aan de wettelijke rente per maand. Bij het berekenen van de achterstandsrente wordt een gedeelte van een maand gerekend als een hele maand. 
17.7 De lessee kan geen korting of uitstel van betaling krijgen. Ook niet als de E-scooter door een fout van de lessee niet (tijdelijk) kan worden gebruikt. Verrekening van bedragen door de lessee is niet toegestaan. 
17.8 In het geval dat er incassokosten worden gemaakt, komen de incassokosten voor de rekening van de lessee. De kosten zijn minimaal 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van €40 exclusief btw. 

Artikel 18. Garantie 
18.1 De lessor staat ervoor in dat de door haar aan de lessee geleverde zaken voldoen aan de eisen die daaraan in redelijkheid voor het doel van die zaken gesteld kunnen worden. 
18.2 Indien en voor zover door een producent garantie is verleend op de lessor geleverde zaken, geldt dat de garantievoorwaarden van de producent op het product van toepassing zijn. Indien aanspraak wordt gemaakt op de garantievoorwaarden van een producent, dient de aanspraak rechtstreeks bij die producent gemaakt te worden. 
18.3 In het geval dat de koopprijs van de betreffende zaak hoger wordt, is de lessor hier niet aansprakelijk voor. 

Artikel 19. Gebruik van de E-scooter
19 De lessee heeft de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met de E-scooter om te gaan, zodat de E-scooter zijn waarde zoveel mogelijk behoudt. Zodra de lessee deze verantwoordelijkheid nalaat en dit leidt tot schade, vermissing of diefstal, dan komen de kosten daarvan volledig voor de rekening van de lessee.

Artikel 20. Toepasselijk recht 
20 Op alle met de lessor te sluiten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
Een moment geduld aub..

Vertel mij meer over Scooterplan!

Scooterplan is het plan om een e-scooter te leasen voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Vraag hieronder informatie aan.