PRIVACY STATEMENT

Scooterplan B.V. biedt dé duurzame mobiliteitsoplossing voor ondernemers via operational lease. Voor het aanbieden van deze dienst verwerkt Scooterplan B.V. persoonsgegevens. In deze privacy statement legt Scooterplan B.V. uit welke en de manier waarop de persoonsgegevens worden verwerkt, wat uw rechten zijn, tot wie u zicht kunt wenden bij vragen met betrekking tot privacy en wat u kunt doen in geval van een datalek.

Scooterplan B.V. stelt voorop dat er zorgvuldig, vertrouwelijk en conform privacywetgeving met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. 

Wie zijn wij?

Scooterplan B.V., gevestigd aan Vaartweg 11A, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Adres: Vaartweg 11A, 4905 BK Oosterhout
T: 085-4865715
E: info@scooterplan.nl 
https://scooterplan.nl/ 
KvK: 86258249

Waar in deze verklaring wordt gesproken over “wij” of “ons” wordt bedoeld: Scooterplan B.V. en de aan Scooterplan B.V. verbonden vennootschappen. Hieronder geven wij weer welke vennootschappen zijn verbonden aan Scooterplan B.V. en welke handelsnamen door Scooterplan B.V. kunnen worden gehanteerd.

Vennootschappen
Scooterplan BV

Handelsnamen
Scooterplan

Uw persoonsgegevens kunnen worden uitgewisseld tussen onze vennootschappen. Dit gebeurt alleen in het geval dat het wettelijk is toegestaan.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Scooterplan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Geboorteplaats;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch.

Voor de werkgevers die persoonsgegevens van hun werknemers en/of berijders aan Scooterplan B.V. doorgeven, adviseert Scooterplan B.V. dat u uw werknemers informeert. U kunt uw werknemers verwijzen naar onze Privacy Statement.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Scooterplan B.V. verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:
 • kredietwaardigheidscheck;

Bij Scooterplan B.V. is het mogelijk om achteraf te betalen voor de producten die u koopt. Om dit mogelijk te maken en u en onszelf te beschermen tegen misbruik, laten we uw kredietwaardigheid toetsen. Dit doen wij door de noodzakelijke persoonsgegevens (waaronder uw adresgegevens) te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar Volkswagen Pon Finacial Services BV, die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
 • Burgerservicenummer (BSN).
 • KvK nummer en vestigingsnummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Scooterplan B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken;
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren;
 • Scooterplan B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming

Scooterplan B.V. neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Scooterplan B.V.) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Scooterplan B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig of toegestaan is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en in overeenstemming met toepasselijk recht. 

Voor de meeste contracten wordt een bewaartermijn van 7 jaar gehanteerd nadat het contract is beëindigd. Voor offertes die niet hebben geleid tot een contract hanteert Scooterplan B.V. een bewaartermijn van maximaal 1 jaar. 

De juridische positie van Scooterplan B.V. kan tevens rechtvaardigen dat het wenselijk is om de persoonsgegevens langer te bewaren dan de eerder voorgenoemde termijnen. Dit kan het geval zijn bij geschillen, de verjaringstermijnen of onderzoeken van bevoegde autoriteiten.

Delen van persoonsgegevens met derden

Scooterplan B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan o.a. dealerbedrijven, schadeherstelbedrijven, incassobureaus, verzekeringsmaatschappijen, Stichting BKR, politie en de Belastingdienst. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Scooterplan B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en handelt met uiterste zorgvuldigheid.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Scooterplan B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Scooterplan B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Een uitzondering hierop zijn de cookies van Google Analytics. De cookies vanuit Google Analytics zijn volledig geanonimiseerd en mogen worden geplaatst zonder voorafgaand toestemming van de website bezoekerU kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Scooterplan B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@scooterplan.nl. Het formulier “privacy rechten klant” vindt u in de bijlage.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

In het geval dat het om een complex verzoek gaan en het voor Scooterplan B.V. niet mogelijk is om binnen vier weken te reageren, wordt u op de hoogte gesteld en wordt de reactietermijn verlengd met maximaal 4 weken 

Scooterplan B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Scooterplan B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op het telefoonnummer 085-4865715 of via info@scooterplan.nl.


Toezicht

De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht of Scooterplan B.V. de privacywetgeving naleeft. 

Nieuwe ontwikkelingen

De Privacy Statement kan door Scooterplan B.V. worden aangepast vanwege o.a. nieuwe wetgeving. Wij raden u ook aan om ons Privacy Statement regelmatig te raadplegen als u de website bezoekt.

Privacy vragen
Alle vragen met betrekking tot privacyregels, deze privacy statement en/of hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, kunt u richten aan info@scooterplan.nl.


Datalek

Scooterplan B.V. stelt een zorgvuldige, vertrouwelijke en conform geldende privacywetgeving verwerking van uw persoonsgegevens voorop. Scooterplan B.V. past de beveiliging aan de hand van nieuwe ontwikkelingen en technieken daarop aan. Toch kan het voorkomen dat door een cyberaanval (bijv. een hack) en datalek ontstaat en persoonsgegevens in de verkeerde handen vallen.

Een datalek is ter sprake wanneer opzettelijk of onbewust een beveiligingsincident heeft plaatsgevonden waarbij gegevens verloren zijn gegaan of niet met zekerheid kan worden vastgesteld dat deze gegevens in de handen van derden zijn terechtgekomen.

Indien u toegang heeft gehad tot vertrouwelijke gegevens die niet van u zijn en/of  niet voor u zijn bestemd, verzoeken wij om de datalek zo snel mogelijk aan ons te vermelden door middel van het “formulier privacy rechten klant” of door een e-mail te sturen naar info@scooterplan.nl

 • Gegevens betrokkene
 • Voor- en achternaam
 • Adres
 • Postcode en woonplaats
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Klantnummer

Over welke privacy rechten gaat uw verzoek over?
 • Recht op informatie. Het recht op heldere informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens gaat doen en waarom.
 • Recht op inzage. Het recht aan om een organisatie te vragen uw gegevens in te zien.
 • Recht op rectificatie. Het recht om aan een organisatie te vragen om uw gegevens aan te passen of aan te vullen.
 • Recht op vergetelheid. Het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen.
 • Recht op dataportabiliteit. Het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die een organisatie van u heeft.
 • Recht van bezwaar. Het recht om aan een organisatie te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.
 • Recht op beperking van de verwerking. Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.
 • Recht op menselijke blik bij besluiten.
 • Melding (mogelijke) datalek
 • Licht uw verzoek toe.

Na indiening verzoek:
We kunnen contact met u opnemen om uw identiteit te bevestigen alvorens het verzoek verder in behandeling te nemen.

We doen ons best om de klacht vier weken na ontvangst te behandelen. In het geval dat de klacht te complex is en de reactietermijn van vier weken niet gehaald wordt, wordt u hiervan op de hoogte gesteld en wordt de reactietermijn met maximaal vier weken verlengd.

Het formulier kunt u mailen naar info@scooterplan.nl of per post versturen aan:
Scooterplan B.V.
t.a.v. privacy
Vaartweg 11A
4905 BK Oosterhout


Een moment geduld aub..

Vertel mij meer over Scooterplan!

Scooterplan is het plan om een e-scooter te leasen voor werkgevers, werknemers en zelfstandigen. Vraag hieronder informatie aan.